تاريخ : سه شنبه پانزدهم آذر 1390 | 22:19 | نویسنده : جواد کرمی

فصل اول

مقایسه کنید صفحه 5:

شباهت : ذره ای پنداشتن اتم ، خنثی بودن اتم  و جود بار های مثبت و منفی برابر در اتم .

تفاوت : وجود بار های مثبت در اتم ، وجود فضای خالی در اتم ، تمر کز جرم در هسته اتم در مدل اتمی رادرفورد .

مقایسه کنید صفحه 5:

 شباهت : هسته دار بودن اتم ، وجود بار های مثبت در هسته اتم ، وجود فضای خالی در اتم ، تمر کز جرم در هسته اتم .

تفاوت حرکت الکترون ها در اطراف هسته و وجود مدار هایی با قطر متفاوت در مدل اتمی بور .

فکر کنید صفحه 7:

1- به ترتبیب از راست به چپ:

تعداد الکترون : 4      3        2

تعداد   پروتون: 4      3        2

تعداد   نوترون: 5      4        2

2- عدد اتمی: 4      3        2

3-عدد جرمی: 9      7        4

4- سنگین تر : مدل اتمی سمت راست زیرا عدد جرمی (مجموع تعداد پروتون  و نوترون های) آن بیش تر است.

رسم کنید صفحه 8:

  مشاهده کنید صفحه 10:

از سمت راست به چپ: مس ، کروم ، آرگون ، گوگرد ؛سدیم

مقایسه کنید صفحه 11:

1- هرسه دارای یک الکترون و یک پروتون هستند

2- تعداد نوترون ها  در آن ها با هم متفاوت است. به ترتیب از راست به چپ 2 ،1 ، 0 نوترون دارند.

3- با توجه به این که تعداد پروتون ها ( عدد اتمی ) در هرسه یکسان است هرسه اتم هیدروژن می باشند.

4- عدد اتمی هرسه یک و عدد جرمی آنها به ترتیب از راست به چپ 1،2،3 می باشد.

5-  H ۳۱  H ۲۱   H ۳۱  

6- هرسه اتم در خانه شماره یک قرار می گیرند.

فکر کنید صفحه 11:

1- عدد پایین نشان دهنده عدد اتمی ( تعداد پروتون ها ) و عدد بالا نشان دهنده عدد جرمی ( مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها)  می باشد.

این سه اتم دارای عدد اتمی یکسان می باشند اما در تعداد نوترون ها  با هم تفاوت دارند، پس ایزوتوپ یکدیگرند

2- ایزوتوپی که کوچکترین عدد جرمی (16) را دارد سبکترین ایزوتوپ است.

3- اکسیژن با عدد جرمی 16 فراوان تر از بقیه می باشد.

فصل دوم:

رسم کنید صفحه 16:

  کاربرد نمادهایی شیمیایی در نمایش عنصر ها و اتم ها یا مولکول ها سازنده آن ها و ترکیبات شیمیایی در مقایسه با نماد های دالتون ساده تر و آسان تر است . و به خاطر سپردن نماد های دالتون دشوار و رسم آن جاگیر  است.

محاسبه کنید صفحه ۱۷:

فرمول شیمیایی

CH4

C6H12O6

HCl

NO2

تعداد کل اتم

5

24

2

3

تعداد عناصر سازنده

2

3

2

2

نام عناصر سازنده

کربن

هیدروژن

کربن

هیدروژن

اکسیژن

هیدروژن

کلر

نیتروژن

اکسیژن

تعداد اتم های هر عنصر

C:1

H:4

C:12 H:6

O:6

H:1

Cl:1

N:1

O:2

مقایسه کنید صفحه 19:

ردیف

تعداد پروتون

تعداد الکترون

تعداد پروتون منهای الکترون

1

3

3

0

2

3

2

1+

3

9

9

0

4

9

10

1-

1- مدل شماره 1 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر است و یک اتم خنثی  را نشان می دهد ، مدل شماره 2 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر نیست.بنابر این خنثی به شمار نمی رود .

2- مدل شماره 3 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر است و یک اتم خنثی  را نشان می دهد ، مدل شماره 4 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر نیست.بنابر این خنثی به شمار نمی رود .

3- مدل 2و 4 یون  می باشند مدل 2 یون مثبت و مدل 4 یون منفی را نشان می دهد.

فکر کنید صفحه 21:

بله، این نیروها میان هر یون مثبت سدیم و یون های منفی کلر که آن ها را محاصره کرده اند وجود داردو برای هر یون منفی کلر نیز همین نیرو ها وجود دارد.

آزمایش کنید صفحه 21:

1- آب مقطر رسانایی جریان برق نیست و با قرار دادن دو الکترود درون آن لامپ روشن نمی شود و هیچ گازی هم آزاد نمی شود.

2- آب معمولی با توجه به مقدار نمکهای محلول موجود درآن ممکن است با قرار دادن دو الکترود درون آن لامپ روشن شود و گاز هایی در اطراف الکترود ها آزاد شود.و  در صورت روشن نشدن لامپ با افزایش ولتاژ  لامپ روشن و آزاد شدن گاز قابل محسوس تر شود.

3- افزودن نمک خوراکی یا هر ترکیب یونی محلول در آب سبب جدا شدن یون ها می شود که جابه جایی یون ها سبب هدایت جریان الکتریکی و روشن شدن لامپ می گردد.

3- هر ترکیب شیمیایی که به حالت مذاب یا محلول در آب به یون ها تفکیک شود رسانای جریا ن برق است و می تواند به عنوان الکترولیت به کار رود.

4- هرچه مقدار یون های موجود در محلول الکترولیت بیش تر باشد جریان برق بهتر هدایت می شود و لامپ موجود نور را با شدت بیشتری تولید می کند.(البته اضافه کردن نمک تا مقدار معینی ، شدت نور  لامپ را افزایش می یابد پس از آن اضافه کردن نمک تاثیری در هدایت جریان و شدت نور لامپ ندارد.)

 5- موادی که به صورت مولکولی حل می شوند رسانای جریان برق نیستند مانند الکل و شکر  و جامد های  یونی ، اسید ها و باز ها مانند سرکه ، آبلیمو و جوش شیرین  رسانای جریان برق هستند.

6- نمک ها ترکیبات یونی هستند که حل شدن آن ها سبب جدا شدن یون ها  می گردد و جابه جایی یون ها سبب عبور جریان می گردد بنابر این هرجه انحلال پذیری نمک بیش تر باشد الکترولیت بهتری است و هرنمکی که میزان انحلال پذیری آن بسیار کم و نامحلول باشد اکترولیت  به شمار نمی رود.مانند کلسیم کربنات (آهک ) و کلسیم سولفات (گچ)

آزمایش کنید صفحه 22:

1- باز ها کاغذ لیتموس قرمز را آبی و اسید ها کاغذ لیتموس آبی را قرمز می کنند.

افشره ی کیوی ف پرتقال ، سیب ، گوجه فرنگی ، قرص آسپرین ، اسید باتری و نوشابه گاز دار اسید هستنند.

جوش شیرین ، صابون ، مایع سفید کننده ، مایع ظرف شویی و شامپو خاصیت بازی دارد.

2- با دمیدن هوای بازدم سبب حل شدن گاز کربن دی اکسید موجود در بازدم شده و آب خاصیت اسیدی پیدا کرده و برمو تیمول بلو در محیط اسیدی به رنگ زرد در می آید.

3- فنول فتالئین در محیط بازی ارغوانی یا صورتی است و در محیط های خنثی و اسیدی بی رنگ است با افزودن هیدرواکسید سدیم به هیدرو کلریک اسید کم کم اسید خنثی شده و سرانجام با اضافه کردن هیدرو اکسید محیط کمی بازی شده و رنگ محیط کمی صورتی شده که با اضافه کردن کمی اسید محیط خنثی می شود.

4- در واکنش فلز ها با اسید ها گاز هیدروژن آزاد می شود که با نزدیک کردن شعله کبریت می سوزد و شعله آبی به وجود می آورد.

5- از واکنش پوسته آهکی تخم مرغ با اسید گاز کربن دی اکسید آزاد می شود که می تواند شعله کبریت را خاموش کند.

+

 

 

بخش2: زمین زیستگاه ما

فصل 3

فکر کنید صفحه 27:

1- در سنگ های رسوبی امکان تشکیل فسیل و حفظ آن زیاداست 2- لایه لایه بودن سنگ های رسوبی حاکی از عوض شدن شرایط رسوبگذاری است3- نوع سنگ رسوبی می تواند نشان دهنده محیط رسوبی باشد. مانند ماسه سنگ (اعماق کم آب) سنگ های رستی (اعماق زیاد) سنگهای تبخیری مانند گچ و نمک ( آب و هوای گرم و خشک)4- سنگ های آذرین به دلیل  گرمای زیاد اولیه  آثار حیاتی از بین می رود و سنگ های دگرگونی به علت گرما و فشار زیاد معمولا فاقد فسیل اند.

فکرکنید صفحه 28:

دور ماندن از تجزیه کنندگان و عوامل مخرب طبیعی و عوامل فرسایشی مانند آب ، هوا گرما و ... موجب می شود بدن کاملا یا قسمتی از آن حفظ شود و تبدیل به فسیل شوند.

فکر کنید صفحه 30:

1- نوع جانور ، نحوه حرکت و سرعت جانور ، اندازه (بزرگی یا کوچکی) جثه جانور و تا حدودی به نوع تغذیه جانور پی برد.

2- نشانگر آب و هوای گرم  و مرطوب جنگلی است که بر اثر عوامل مختلفی چنین جنگل هایی در زیر رسوبات مدفون شده و تشکیلات زغال سنگی را به وجود آورده است.

3- در محیط های کم عمق دریا ها با  تنوع جاندارانی که دارند و فراوانی جانوران دریایی در این مناطق و محل مناسبی برای فسیل شدن می باشند. بنابراین فسیل این مناطق فراوان تر و از تنوع بیش تری برخوردار ند. و مناطق عمیق کمتر فسیل جانداری پیدا می شود. 

4- بله جانداران دریایی از لحاظ میزان مقاومت در برابر شوری آب دریا متفاوت بوده و محیط های خاص  را برای زندگی از لحاظ درجه شوری انتخاب می کنند.

فکر کنید صفحه 31:

لایه رسوبی که فسیل جانداری با ساختمان بدنی ساده تر قدیمی تر است از لایه رسوبی که فسیل جانداری با ساختمان بدنی پیچیده تری داردو لایه ی جدید تنوع فسیل جانداری بیش تر می شود.

جمع آوری اطلاعات صفحه 32:

علت فراوانی جانوران در دریا نسبت به خشکی :

1- وسعت زیاد دریا ها و اقیانوس ها نسبت به خشکی ها

2- مواد غذایی در زیستگاه های آبی به مراتب بیش تر از خشکی ها است.

3- عواملی که باعث انقراض موجودات در خشکی شده اند. مانند یخ بندان ، طوفان و زلزله و... در دریا کمتر است.

4- ترتیب پیدایش فسیل ها به صورت واضح نمایان گر حرکت زندگی  از محیط آبی به سمت خشکی است .

5- شرایط زندگی در دریا ها مساعد تر است نسبت به خشکی از جمله وجود آو غذا به فراوانی و تغییرات دمایی کم است.

پاسخ پرسش های زیر تصاویر صفحه 34:

- خیر ، چون اگر همه آن ها بتوانند به سن مادرشان برسند و هریک 30 تا 40 نوزاد به وجود اورند ، به زودی جمعیت فراوانی از این حشره ایجاد می شود که با کمبود شدید مواد غذا آب و ... مواجه خواهد شد.

- نسبتا زیاد است ، چون کمتر مورد توجه شکارچیان قرار می گیرد.

- خرکوش سمت راست در محیط برفی شانس ییش تری دارد زیرا رنگ سفید باعث دور مانده از چشم شکارچیان و گوش های کوچک به او کمک می کند که در محیط سرد گرمایی کمتری از دست بدهد.

خرگوش سمت چپ در محیط بیابانی و دشت شانس بیش تری برای زنده ماندن دارد زیرا با محیط خود هم رنگ است و گوش های بزرگ به خنک شدن بدنش در این محیط ها کمک می کند.

مقایسه کنید صفحه 35:

نظریه لامارک:

1- گردن اجداد زرافه ها کوتاهخ بوده و آن ها برای رسیدن به برگ های    بالایی درختان مرتبا گردن خود را  به سمت بالا می کشیدند .

2- زرافه های بعدی باز هم به گردن کشیدن می پرداختند.

3- سرانجام زرافه های کنونی با گردن های دراز به وجود آمدند.

نظریه داروین:

1- اجداد زرافه ها احتمالا گردن هایی به طول نا مساوی داشته اند.

2- رقابت و انتخاب طبیعی سبب پیروزی نسل زرافه های گردن دراز بر زرافه های گردن کوتاه شد.

3- تا آنجا که فقط زرافه های گردن دراز باقی ماندن. 

فکر کنید صفحه 35:

1- گاو : دستگاه گوارش متناسب با رژیم علفخواری (دندان های آسیا متعدد و پهن  ، معده بزرگ و چند قسمتی و روده دراز )

مار : پولک خشک و پوست کلفت از هدر رفتن آب بدن در شرایط بیابانی جلوگیری می کند.

کاکتوس :دارای ساقه گوشتی و برگ هایی که به صورت تیغ است و می تواند در ساقه خود آب زیادی ذخیره کند و در محیط حشک زنده بماند.

اردک : دارای پرده هایی در بین انگشتان پا است و می تواند به آسانی در آب شنا گند.

بوته کدو : دارای برگ های پهن و نازک که فرایند عمل غذا سازی (فتو سنتز ) را به سرعت انجام دهد و میوه ای بزرگ نولید کند.

2- بله ، زیرا وقتی فردی با خصوصیات جدید به درون جمعیتی وارد می شود ، می تواند خصوصیت خود را از طریق زادولد با افراد آن جمعیت گسترش دهد.

تفسیر کیند صفحه 36:

صفات جدیدی که در یک جهش بوجود می آید اگر مضر باشد سبب نابودی جاندار می شود و اگر در یک جهش صفت مفیدی ظاهر شود که سازگاری بیش تری  با محیط پیدا کند ، باعث بقا و تکثیر نسل می شود و رفته رفته تعداد آنها در محیط افزایش می یابد.

فصل 4

فکر کنید صفحه 41:

خیر زیرا به همان مقدار در حاشیه ورقه های نزدیک شونده یک ورقه به زیر ورقه ی دیگر کشیده می شود.

فکر کنید صفحه 43:

1- زلزله های کوچک از تجمع انرژی در سنگ های منطقه جلوگیری می کند . هرچه تجمع انرژی در سنگ های یک منطقه بیش تر با شد در موقع آزاد شدن انرژی ، خرابی بیش تری را در پی خواهد داشت.

2- زلزله

تفسیر کنید صفحه 43:

پدیده ای که در حاشیه ی همه ورقه ها به وجود می آید زلزله است پس محل زلزله ها هم محل حاشیه ورقه ها است.

تفسیر کنید صفحه 44:

قسمت بزرگی از انرژی زمین در محل های خاصی آزاد می شود که در واقع حاشیه های ورقه های سازنده سنگ کره هستتند . مرز میان این ورقه ها محل فعالیت های مختلفی چون زلزله ، آتشفشان ، چین خوردگی ها و به وجود آمدن  رشته کوه های میان اقیانوسی است.

فصل 5

تفسیر کنید صفحه 50:

ترکیب احتمالی ستاره ها:

عنصر / ستاره

1

2

3

هیدروژن

*

*

*

هلیوم

-

*

*

سدیم

-

-

*

کلسیم

*

-

*

جیوه

-

-

*

- در ترکیب خورشید هیدروژن ،  هلیم ، سدیم وجود دارد.

- در ستاره های 1و3 کلسیم و در ستاره های 3 و خورشید سدیم وجود دارد.

- ستاره 2

+

 

بخش 4 : دنیای زنده

فصل10

آزمایش کنید صفحه 108:

استخوان تازه و پخته در شکل ظاهری ، رنگ ، میزان سختی و مقاومت با یکدیگر متفاوت اند.

- استخوانی که حرارت می بیند مواد پروتئینی آن می سوزد ، لذا انعطاف خود را از دست داده و بسیار شکننده می شود و استخوانی که در اسید قرار می گیرد مواد معدنی اش را از دست داده و نرم می شود.

مقایسه کنید صفحه 109:

فایده خمیدگی ، افزایش مقاومت ستون مهره ها در برابر فشار است .

جمع آوری اطلاعات صفحه 113:

1- ضرب دیدگی ، پیچ خوردگی در اثرات حرکات غیر عادی مانند پیچش یا کشیده شدن زیاد مفصل موجب کشیده شدن رباط ها می شود که مفصل درناک می شود.

2- در رفتگی : حالتی که مفصل چنان پیچیده و یا کشیده شود که استخوان ها از محل طبیعی خود خارج و جابه جا شود.

3- آرتریت:بیماری هایی مه مفاصل را درناک ،سفت و گاهی متورم می کند که معمولا اشکالاتی در استخوان های مفصل ، غضروف مفصلی و مایع مفصلی یا فشار مواد مایع مفصلی پیش می آید.

4- روماتیسم : التهاب و تورم مفاصل و عشلات همراه با درد را روماتیسم می نامند که به شکل حاد یا مزمن ایجاد می شود .

فصل 11

فکر کنید صفحه 117:

گربه ای بوی غذا را احساس می کند و با بو کردن غذا را پیدا می کند. بوی غذا موجب تحریک گیرنده های بویای شده ( احساس کردن) پس از اطلاع مراکز هماهنگ کننده (مغز و نخاع) از طریق راه های عصبی ( تصمصم گیری) ، فرمان های لازم در مورد حرکت و رفتار جانور صادر می شود.(عمل کردن)

مقایسه کنید صفحه 121:

- شباهت: در هردو برخی از کارها به طور خود کار انجام می شود مانند برقرای ارتباط و در برخی موارد تصمیم گیری می شود .(سرویس های ویژه )

- تفاوت: تنوع پاسخ در برابر محرک های مختلف ، جدا بودن مسیر رفت و برگشت پیام عصبی و اهمیت دادن برخی از پیام ها نسبت به دیگر پیام ها در دستگاه عصبی .

فکر کنید صفحه 122:

- باریک و دراز بودن سلول و داشتن زایده های سیتو پلاسمی ، قابلیت تحریک پذیری ، هدایت و انتقال پیام عصبی.

- دندریت ها گیرنده های نورون هستند و تحریک واره را به صورت پیام عصبی به جسم سلولی منتقل می کنند و اکسون پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می کند.

- ماهیت آن الکتریکی است، پیام های شیمیایی به وسیله جریان خون و به کندی منتقل می شود.

- وجود ارتباط یک طرفه موجب می شود انتفال پیام عصبی در شبکه عصبی با نظم ویژه ای صورت گرفته ، عدم تداخل پیام ها و امکان ارسال همزمان پیام های حسی و حرکتی از مزایای آن است.

فکر کنید صفحه 123:

1- پاسخ : (دور شدن از سوزن) - منظور : (جلوگیری از آسیب)

2- پاسخ : ( تحریک پذیری غدد بزاقی) - منظور : ( شروع عمل گوارش )

3- محرک : ( حرکت جسم خارجی به سمت چشم) - منظور : ( محافظت از چشم

4- محرک : ( گرد و غبار ) - پاسخ (شستشوی چشم)

5- محرک : (ذرات معطر و تند ) منظور: ( دور کردن ذرات معطر و تند)

6- محرک : ( ذرات غذا ) پاسخ : ( خروج هوا از نای و دهان)

7- پاسخ : تنگ شدن مردمک منظور : ( کاهش میزان ورود نور)

8- محرک : (کاهش اکسیژن ) پاسخ : ( باز شدن دستگاه فوقانی تنفس )

9- محرک: (ضربه سریع به زیر زانو ) منظور: ( دور شدن از عامل ضربه)

تفسیر کنید صفحه 123:

یک عمل انعکاسی رخ داده است ، محرک درد و پاسخ عقب کشیدن دست

- زیرا جهت حرکت پیام عصبی در نورون ها یک طر فه است.

- در حداقل زمان ممکن انجام شود.

- بسیاری از اعمال انعکاسی به صورت ذاتی از بدو تولد وجود دارد و برخی از انعکاس ها ی شرطی نوعی یادگیری بوده و اکتسابی هستند.

- بلی ، تغییر قطر مردمک چشم گربه.

مقایسه کنید صفحه 124:

در برقراری ارتباط به وسیله تلفن و دستگاه عصبی مخاطب فرد خاص است وارتباط سریع بر قرار می شود.و پیام ها سریع منتقل می شوند.

اما روزنامه توزیع می شود امکان تهیه و استفاده از آن برای همه فراهم است اما فقط برخی افراد آن را تهیه می کنند. هرمون ها پس از ترشح وارد خون شده از کنار همه سلول ها می گذرند اما سلول های حساس به آن از هرمون تاثیر می پذیرند.

جمع آوری اطلاعات 126:

قند خون در تمام طول عمر باید مقدار ثابت داشته باشد .(یک گرم در هر لیتر ) منبع اصلی تولید گلوگز ، گلیکوژن موجود در سلول های کبدی است . تنظیم قند خون تحت تاثیر عوامل عصبی و هرمونی متعدی انجام می گیرد.

انسولین که از لوزالمعده ترشح می شود باعث کاهش قند خون و ورود آنها به سلول ها می گردد . گلوکاگون از لوزالمعده ترشح می شود و آدر نالین که از فوق کلیه ترشح می شود سبب افزایش قند خون می شود . انسولین خون وقتی کم باشد ، سلول ها از مهم ترین منبع مستقیم سوخت خود محروم می شوند

مقایسه کنید صفحه 126:

*

دستگاه عصبی

دستگاه هرمونی

نوع پیام

تقریبا الکتریکی

شیمیایی

مسیر انتقال

تار های عصبی

خون

سرعت نسبی

زیاد

کم

سرعت پاسخ

زیاد

تدریجی

دوام پیام

کم

زیاد

فکر کنید صفحه 126:

پیام های عصبی به صورت پالس های کوتاه الکتریکی ارسال می شود و تاثیر لحظه ای دارد ولی هرمون ها مواد شیمیایی هستند که پس از ترشح مدت طولانی تری در خون می مانند و تاثیر تنظیمی و کنترل کننده آنها تا مدت طولانی تری حفظ می شود.

فصل 12

تفسیر کنید صفحه 127:

- در نوزادان مصرف پروتئین ها نسبت به وزن بدنشان بیش تر از کودکان دبستانی است ولی چون وزن کودک دبستانی بیش تر است مقدار کلی مصرف پروتئین او نیز بیش تر است.

- خیر زیرا چنین سلولی که دچار تورم (آماس ، تورژسانس) می شود با از دست دادن آب به حالت قبلی باز می گردد.

بحث کنید صفحه128:

به ترتیب :

بلوغ جنسی

بلوغ جسمی

بلوغ روانی

بلوغ اجتماعی و اقتصادی

بلوغ شرعی

فکر کنید صفحه130:

عوامل موثر در بلوغ جنسی:

1- وراثت ، آب و هوا ، تغذیه ، محیط اجتماعی ، دستگاه هرمونی و عوامل فرهنگی

بحث کنید صفحه 131:

1- سبب آینده نگری شده و میزان درستی تصمیم ها و موفقیت آن ها را نشان می دهد و امکان بررسی عوامل پیروزی و شکست را فراهم نموده و از تکرار تصمیم های اشتباهی جلو گیری می کند

2- درک شرایط اجتماعی ، چگونگی برقراری روابط صحیح اجتماعی، عواقب و نتایج رفتار های نامناسب از جمله نکات مورد توجه والدین است.

3- علایق فردی ، توانمندی و استعداد های فردی ، دروس مرتبط با رشته های تحصیلی و زمینه های کاری مرتبط با هر رشته تحصیلی و توانمندی و شرایط عمومی هر کار و نوع محیط کاری و بر آورده شدن انتظارات اقتصادی

بحث کنید صفحه 133:

- سه مورد اول دلیل تراشی ، مورد آخر جایگزینی

- واکنش های دفاعی شیوه هایی هستند که بدون رویارویی با یک مسئله آدمی را در برابر اضطراب ناشی از آن محافظت می کند.

فصل 13

بحث کنید صفحه 135:

- نتیجه فعالیت تولید مثل بقای نسل است ولی فعالیت غیر تولید مثلی که یک جاندار انجام می دهد نگه داری و بقای فرد است.

- بقای نسل هر جاندار به عوامل دیگری مانند ارثی ، محیطی نیز مربوط است مانند توانایی مقاومت در برابر بیماری ها ، آب و هوا و بلایای طبیعی

- خیر ، اگر محیطی که جاندار در آن زندگی می کند همیشه ثابت و بدون تغییر باقی بماند هیچ مشکلی پیش نمی آید ولی عوامل محیطی مانند دما ، مواد غذایی و ... به طور دائم در حال تغییر اند . اگر همه ی جانداران یک گونه کاملا مانند هم باشند با بوجود آمدن شرایط دشوار همه ی آنها از بین خواهند رفت ، بقای نسل ایجاد می کند که میان افراد یک گونه تنوع کافی وجود داشته باشد.

- افزایش تعداد در تولید مثل غیر جنسی تامین می شود ولی در تولید مثل جنسی علاوه بر افزایش ، تنوع نیز حاصل می گردد.

بحث کنید صفحه 139:

- گل های نر ماده ، گامت های نر و ماده متعلق به یک گیاه هستند گرده افشانی راحت تر و سریع تر انجام می شود اما تنوع میان گیاهان جدید بسیار کم می باشد.

- وقتی گل های نر و ماده روی شاخه های مختلف یک گیاه باشد باز هم گامت های نر و ماده متعلق به یک گیاه است ، ولی چون گل ها از هم دورند امکان قرار گرفتن گرده های گل دیگری وجود دارد . امکان تنوع در دانه ها و گیاهان جدبد بیش تر می شود.

- وقتی گل های نر و ماده بر روی گیاهان مختلفی از یک ن.ع قرار داشته باشد ، امکان گرده افشانی با گرده های مختلف بیش تر شده و گیاهان جدید تنوع بیش تری پیدا می کنند

بحث کنید صفحه 143:

- تعداد گامت ها باید زیاد باشد تا امکان برخورد موثر و انجام لقاح افزایش یابد و گامت های نر و ماده باید همزمان تولید و رها شوند تا لقاح انجام پذیرد و پوسته خارجی چنین گامت هایی که بعدا مسئولیت حفاظت از جنین را بر عهده دارند محکم باشد .

- زیرا امکان برخورد موثر گامت ها و انجام لقاح کم تر است و امکان رشد تخم ها و تبدیل آن ها به جاندار بالغ به دلیل تاثیر عوامل محیطی کم تر است.

- تعداد زیاد گامت های تولید شده در لقاح خارجی که هر کدام باید دارای اندوخته غذایی کافی برای رشد جنین داشته باشد موجب صرف انرژی زیاد شده و نیاز به مقدار زیادی ماده اولیه دارد.

- امکان لقاح بیش تر شده و شرایط لازم برای تغذیه و حفاظت و رفع سایر نیاز های طبیعی جنین در مراحل اولیه رشد بهتر فراهم می شود.

- زیرا عمر گامت ها و مدت زمان امکان لقاح کوتاه است و تعداد گامت ها ماده به خاطر زیاد بودن انوخته غذایی کم تر است بنابراین وقتی گامت های نر زیاد باشد احتمال لقاح و ایجاد تخم افزایش می یابد.

فکر کنید صفحه 144:

- زیرا در جانوران تخم گذار جنین از نظر تغذیه مستقل از مادر است بنابراین باید نیاز ها ی غذایی او در داخل گامت ماده فراهم باشد تا ضمن رشد از آن ها استفاده کنند

- حفاظت از جنین بهتر انجام شده ، دمای مناسب ، غدایی کافی و رطوبت مناسب به راحتی تامین شده و تبادل گاز های تنفسی و مواد زاید ساده تر صورت می گیرد.

فصل 14

بحث کنید صفحه 170:

مزایای استفاده از کود های شیمیایی: فقط ماده ی مورد نیاز را به خاک افزود و سایر مواد خاک را تغییر نداد و می توان هر مقداذ کود شیمیای را به آسانی و سریع تر تهیه کرد.

معایب استفاده از کود های شیمیایی: آلودگی ناشی از کاربرد نا مناسب و تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک با مصرف بیش از حد آن ها و آلودگی آب ها و اختلال در زندگی گیاهان و جانوران.

مزایای استفاده از کود های طبیعی: بازگشت طبیعی مواد به خاک و زیاد بودن ظرفیت پذیرش خاک برای کود های طبیعی .

معایب استفاده از کود های طبیعی: آلودگی ناشی از آلودگی هایی که در پیکر جانداران مولد کود وجود داشته است (میکروبی ، انگلی،عناصر و ترکیباتی که در اثر آلودگی های محیطی در بدن آن ها ذخیر شده است.)

- به کارگیری هم زمان هر دو نوع کود (طبیعی و شیمیای) نتیجه بهتری دارد. کود های طبیعی علاوه بر داشتن مواد مورد نیاز گیاهان در به سازی فعالیت میکروب های خاک و جذب بیش تر عناصر غذایی موجود در کود های شیمیایی به وسیله گیاهان موثرند.

فعالیت خارج از کلاس صفحه 149:

- در طبیعت مو جودات زنده ( تولید کننده ها ، مصرف کننده ها و تجزیه کننده ها ) با محیط غیر زنده روابط متقابلی دارند و عوامل غیر زنده ( دما ، آب ، نور ،گاز ها ، مواد شیمیایی و ... ) بر روی زندگی موجودات زنده موثرند.

- تغییر در محیط های طبیعی ، ایجاد محیط های مصنوعی ، استفاده بی رویه از منابع طبیعی و گیاهان خاص و حیوانات ، افزایش جمعیت و گسترش آلودگی از جمله تاثیراتی هستنند که در اثر فعالیت های انسان در طبیعت ایجاد شده است.

فکر کنید صفحه 151:

1- استفاده از مواد خام کاهش می یابد.

2- بازیافت از بسیاری از آلودگی های محیط جلوگیری می کند.

3- باز یافت موادی که باید از کشور های دیگر وارد شوند باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود.

فعالیت صفحه 152:

- فیلتر مانع پراکننده شدن گاز های حاصل از سوخت کارخانه ها می شود. این گاز ها (کربن دی اکسید ،گوگرد دی اکسید و...) پس از پراکنده شدن در اثر حل شدن در آب باران به صورت باران اسیدی به زمین بر می گردند.

- استفاده از وسایل عمومی سبب می شود استفاده از خودرو های شخصی کم تر شده که باعث کاهش گاز های آلاینده و باران اسیدی می شود

- استفاده از منابع انرژی سوخت های فسیلی گاز هایی را تولید می کند که باعث تولید باران اسیدی می گردد.لذا استفاده از انرژی خورشید ، باد و انرژی هسته در کاهش استفاده از سوخت های فسیلی موثر است.که سبب کاهش تولید گازها و کاهش باران اسیدی می شود.

بحث کنید صفحه 154:

استفاده از این حشره کش ها باعث نابودی برخی از مصرف کننده ها و حتی تولید کننده ها زنجیره غذایی می شود . در این حالت از تعداد جاندارانی که منابع غذایی شان کم شده کاسته می گردد و تعداد آن هایی که دشمن طبیعی خود را از دست داده اند افزایش می یابد . این وضعیت ، زنجیره های غذایی را به هم می ریزد و توازن طبیعت را از بین می برد.